SKP DRAGON

Switch to desktop Register Login

Polityka prywatności

 

I. WSTĘP

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem skpdragon.pl (dalej: Strona).

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest SKP DRAGON Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałkowskich 235, 20-470 Lublin, NIP .

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

III. DANE OSOBOWE

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator w ramach prowadzonej Strony będzie przetwarzał następujące dane:

a) w przypadku świadczenia usługi „Przypomnimy przeglądzie” osób, które wyraziły na to zgodę - imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu,

b) w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – imię, nazwisko, adres e-mail,

c) w przypadku przesyłania informacji handlowych dotyczących projektów marketingowych realizowanych przez Administratora osób, które wyraziły na to zgodę - imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu,

d) w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk –  imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane:

a) w celu realizacji usługi przypomnienia o terminie przeglądu rejestracyjnego osobom, które wyraziły na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i ofertach osobom, które wyraziły na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych i handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d) w celu tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Przekazanie danych osobowych w zakresie lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych w zakresie wskazanym formularzem uniemożliwi realizację usługi „Przypomnimy o przeglądzie”.

3. Podanie danych osobowych w zakresie lit. c) powyżej jest dobrowolne, lecz konieczne dla wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy na Stronie, realizacji zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną poprzez formularz kontaktowy oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Dane osoby, która skorzystała z usługi „Przypomnimy o przeglądzie” wpisane w formularzu przypomnienia zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

1. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z realizacją usług świadczonych w ramach strony internetowej Administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora są: właściciel serwera zewnętrznego, dostawcy usług IT, agencje marketingowe.

2. Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:

a) jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub osoba ta nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jej danych;

b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora - okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora.

 

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzyskania kopii swoich danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

2. Ponadto:

a) jeżeli dane osoby są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.

b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych;

c) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości.

4. Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpisz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

5. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.